Uitgebreide Kraakhandleiding '96/'97: Hoofdstuk 5 - De trukendoos van de beweging
Links Hoog Rechts

Hoofdstuk 5

De trukendoos van de beweging


De kraakbeweging, of zo je wilt de kraakscene of het kraakcircuit, heeft nog steeds geen leiders, statuten, lidmaatschappen of anderzins (hierarchische) onnodigheden. Als je kraakt dan doe je dat vanuit je ideeen, of vanuit je direkte nood. Meest al een samenhangend mengsel. Bij deze zelfhulp, met een modern woord sociale vernieuwing genoemd, bestaat er de mogelijkheid om terug te vallen op allerlei struktuurtjes en mensen die enige ervaring of enthousiasme hebben. In Amsterdam heb je in een aantal buurten kraakspreekuren (K.S.U.) waar je je toe kunt wenden. De mensen die hierbij betrokken zijn en de mensen die zij kunnen mobiliseren om bij een kraak of een aktie te komen opdraven is maar slechts een gedeelte van de kraker sters.

Er zijn vele, (zogenaamde wild-)krakers buiten de spreekuren om. Sommigen daarvan weten veel van kraken omdat ze het al vaker hebben gedaan en geen interesse (meer) hebben om echt samen te werken. Ze kraken een huis voor zichzelf en zoeken niet zozeer medekrakers op. Anderen beginnen wat meer onbezonnen en weer anderen bouwen een hele wereld op met eigen restaurants, ateliers en natuurlijk woonruimten.

Uiteraard vindt er veel overlapping plaats tussen de verschillende wereldjes, en gelukkig maar. Voor iedereen die er interesse in heeft staan een aantal struktuurtjes open. We hebben de kraak spreekuren al genoemd. In dit hoofdstuk zullen we er daarnaast nog enkele behandelen.

5.1: -De kraakspreekuren-

De kraakspreekuren zijn in Amsterdam per buurt georganiseerd. Het betreft gebieden die ongeveer overeenkomen met de deelra den in Amsterdam. Deze spreekuren proberen de leegstand in de buurt in kaart te brengen. Ook weet men vaak wel hoe het zit met renovaties of stadsvernieuwing.

Daarnaast worden er spreekuren gehouden om potenti‰le krakers te vertellen hoe het kraken in elkaar zit. Als je nog vragen hebt naar aanleiding van deze handleiding kun je daar ook terecht. Als een "klant" ongeveer weet wat kraken is, en hij/zij wil er nog mee door gaan, dan kan hij/zij dingen gaan uitzoeken. Het kraakspreek uur kan hierbij helpen en de informatie checken. Samen met het spreekuur wordt de informatie afgewogen en bekeken wat er nog meer moet gebeuren.

Het spreekuur weet meestal wel een verzameladres voor je te regelen bij het te kraken objekt. Eveneens kan het spreekuur je helpen om mensen te mobiliseren die bij de kraak aanwezig kunnen zijn. Voordat je zover bent ben je al een … twee weken verder. Het spreekuur kan het breken van de deur, praten met politie en andere zaken ook op zich nemen. Het is echter niet zo dat het spreekuur op afroep een huis voor je kraakt. Je moet wel enige interesse tonen en natuurlijk doen wat je zelf al kunt (liefst meer..).

Bij het verdere vervolg van de kraakaktie is het spreekuur ook aanspreekbaar. Bij knokploegdreiging, legalisatie en mogelijke ontruiming is het mogelijk de spreekuren te vragen voor hulp of raad. Als je iets kraakt buiten het spreekuur om is het wel zo netjes om even te checken of er al andere mensen mee bezig zijn. Je kunt het ook na de kraak aanmelden, altijd goed voor de kommunikatie.

De spreekuren houden zich, als het goed is, ook bezig met de toekomst van het kraken, de juridische mogelijkheden etc. Het is jammer dat dit niet door meer mensen gedragen wordt. Dit is ook een van de redenen waarom de situatie rond kraken al lange tijd aan het verslechteren is. De spreekuren proberen hier wat aan te doen in overleg met anderen. De Amsterdamse spreekuren overleggen met elkaar en komen zo bijvoorbeeld tot het schrijven van deze handleiding. Dit overleg gebeurt al weer een aantal jaar op regelmatige basis (het zogenaamde stedelijk k.s.u.overleg). Ook wordt er regionaal overlegd en wordt er informatie uitgewisselt op bijvoorbeeld juridisch gebied of omtrent mogelijke taktische zetten ten bate van kraken of wonen in het algemeen.


5.2: Geldbronnen

Voor aktiviteiten die in dit hoofdstuk besproken worden is geld nodig. Of als je bepaalde akties wil voeren kunnen de kosten ook hoog oplopen. Hiervoor zijn een aantal potjes en andere poenbronnen. In het centrum van Amsterdam fungeert de grachtepot als zodanig. Het is de bedoeling dat elk pand 5 gulden per persoon per maand overmaakt naar deze pot. Hieruit worden aan het kraken verwante organisaties betaald. Ook kun je voor bepaalde akties hier poenaanvragen doen. Ook andere kraakbuurten hebben zo'n soort pot. Daarnaast kan je het proberen bij het kraakkafe in jouw buurt. Die maken soms winsten die weer terug in de scene moeten. Hier kun je ook aanvragen doen, bijvoorbeeld voor het maken van spandoeken en pamfletjes. Voor zowel de buurtpotten als de kroegen geldt dat er ook geld moet binnenkomen. Betaal als het even kan dus je buurtpot en drink eens wat in je kraakkafee.

Je kan je ook wenden tot je wijkcentrum. Veelal kun je hier gratis kopieeren als je met een aktie of iets dergelijks bezig bent.

Als je bezig bent met akties rond artikel 429 (zie hoofdstuk juridies), dan kan je een poenaanvraag doen bij het 429-fonds. Hiervoor maakt het niet uit waar je in Nederland bezig bent. In eerste instantie was dit geld bedoeld voor juridische ondersteuning als je in hoger beroep ging tegen een uitspraak. Echter, doordat er zo weinig zaken kansrijk zijn, en proceskosten (m.u.v. griffie- en advokaatkosten) toch niet betaald worden, blijft er wellicht ruimte over voor andere zaken.

Zonder al teveel moeite valt er wel ergens geld vandaan te halen als het voor iets is wat anderen aanspreekt. Je kunt op de kraakspreekuren nog vragen of zij nog ideeen hebben.

5.3: -De (eigen) media-

Er bestaat een groep mensen die ervoor zorgt dat er voorzieningen zijn om een persgroep te draaien. Zij beschikt over de mogelijkheid om te faxen en hebben telefoonnummers en namen van persmuskieten. Je kunt naar die groep toestappen als je wat te melden hebt rond kraken. Zij kunnen je helpen een persbericht op te stellen en het te versturen. Ook brengen ze elke maand een nieuwsbrief uit die naar de pers gaat om als achtergrond te dienen. Het is erg leuk als ook jouw kraak daar in komt te staan, wie weet levert het wat op qua publiciteit.

Als er grotere ontruimingsakties op stapel staan, proberen zij ervoor te zorgen dat alle te ontruimen panden wat naar buiten brengen in enige samenhang. Het is wel eens gebeurd dat er vier grote panden ontruimd werden, maar dat er aan het verhaal van drie daarvan bijna geen aandacht werd geschonken. Die panden waren namelijk nauwelijks voor de luie, per telefoon werkende, pers te bereiken. Via de persgroep kan dit wat beter geco”rdineerd worden. De persgroep houdt op woensdag van 15.00u tot 17.00u spreekuur op Nieuwendijk 134, Amsterdam.

Rond kraken of andere aktiviteiten zijn een aantal bladen en radio's ontstaan. Je moet hier wel zelf naar toe stappen. Aan het Singel zit een nogal stoffig souterrainetje. Hier wordt eens in de twee weken "de Grachtenkrant" door enkele doldrieste enthousiastelingen gemaakt. Daarnaast kan hier ook gestencild worden om pamfletjes of iets dergelijks te produceren. Tevens is deze ruimte wel eens als perscentrum gebruikt bij ontruimingen en herkraakakties. Zij plaatsen alle kopij die binnenkomt integraal, tenzij ze het kwijtraken. Dit wordt dan gestencild en bij kraakpanden of gelegaliseerde panden in het centrum die de grachtepot betalen langsgebracht. In kraakkafees buiten het centrum liggen ze soms ter inzage of kan je ze mee nemen. In sommige (eigen) boekwinkels zijn ze ook te koop. Er zijn nog veel meer eigen bladen die vermeld staan in de adressenlijst. Enkele daarvan zijn de NN en Kleintje muur krant (Den Bosch e.o.) die met verschillend enthousiasme over kraken berichten.

De eigen radio's mogen we ook niet overslaan. De belangrijkste wat betreft kraaknieuws is de Vrije Keijser. Een zender die de volledige jaren tachtig en negentig heeft doorstaan. Zij zenden elke dinsdag uit op twee frequenties. De ene is de eigen frequentie (96.2 fm) en de andere is die van radio Patapoe (97.2 fm). Deze laatste zender heeft een groter bereik en zend ook op andere dagen uit.

5.4: Spekulatie Onderzoeks Kollektief (SPOK)

Het SPOK is een kollektief van mensen die handelaren in onroerende goederen in de gaten houdt. Dit kollektief bestaat nu al ruim 15 jaar en is onder andere uit de toenmalige kraakbeweging voortgekomen. Nog steeds zijn er heel wat banden met krakersgroepen. Veel krakers zoeken hun pand of projekt uit met behulp van informatie van het SPOK. Naast een eigenaren archief en de persoonlijke kennis van mensen is er aldaar een onderzoekshandleiding te koop. Deze handleiding gaat in op allerlei mogelijke bronnen die je kan gebruiken als je gaat uitzoeken. Overigens is de onderzoekshandleiding ook te koop of in te zien bij de betere kraakspreekuren.
Het SPOK houdt op woensdagavond van 20.00u tot 22.00u spreek uur op Spuistraat 5hs.
e-mail:spok@squat.net, web: http://huizen.dds.nl/~speculan

5.5: De arrestantengroep

In het juridische hoofdstuk heb je het arrestantenpamfletje kunnen lezen. Hierin wordt uitgelegd wat er zoal na arrestatie met je kan gebeuren. Gezien het feit dat er met allerlei akties wel eens mensen worden opgepakt is deze kennis wel handig. De arrestantengroep houdt wijzigingen in de procedure bij en informeert hierover. Ook komt de groep in aktie als er ergens iets speelt, bijv. een ontruiming. Iemand van die groep blijft dan bereikbaar. Mochten er arrestanten vallen (wat bij zo'n aktie doorgegeven kan worden aan de arrestantengroep) dan wordt er ondersteuning aan de arrestant geleverd, in de vorm van een pakketje nodige spullen of een (betere) advokaat. Zeker als mensen onverhoopt lang vast komen te zitten dan is er een ruime taak voor de groep. Gelukkig gebeurt dit zelden.

We hebben enkele dingen aangestipt. Hoe deze klupjes werken zal je in de praktijk wel ondervinden. We hopen dat je met deze basisinfo de werkwijze sneller oppikt. Wie weet kan je die groepjes ooit gebruiken of heb je zin om ze te versterken met menskracht of materiële steun. Allerlei andere dingen hebben we niet genoemd omdat ze wat verder van "het kraken" afliggen. Maar eigenlijk horen de gereedschapsuitlenen, de restaurants, concertruimtes, kafees, werkplaatsen en andere handige of leuke dingen niet te ontbreken. We zullen er dan ook een aantal in de adressenlijst vermelden.

Links Hoog Rechts