terug index vakgroep volgende
Een uitnodiging voor de toekomst

Vanuit het verleden kijken naar het nu
Wat dertig jaar terug begon als een kleinschalig experiment in solidariteit, als uirwerking van een idee om zelf en onderling dat te verwezenlijken waarin 'de maatschappij' faalt, heeft geleid tot een breed scala aan initiatieven en bedrijvigheid en een in zijn soort unieke organisacie als de VAI Keer op keer blijkt hierbij dat groepen en initiatieven heel wat in hun mars hebben. Het vermogen om hun eigen zaken te regelen en hun omgeving op een solidaire manier vorm te geven is over het algemeen ruim aanwezig. De uitstraling van veel van deze initiatieven is groot. Buurten en suds- wijken profiteren hiervan. Het solidair-economisch concept blijkc veel en steeds meer mensen aan ce spreken. Ook overheden raken, zoals eerder vermeld, meer en meer overtuigd van het belang van dergelijke vernieuwende en solidaire vormen van bedrijvigheid. Dit alles sterkt ons in de overtuiging dat samenwerking en solidariteit werkt.

Helemaal alleen en uniek waren en zijn we natuurlijk niet. De Emmausbeweging is zeer aanwezig in Nederland met hun zelfvoorzienende kringloopbedrijvigheid, het creEren van eigen inkomsten, opvang van daklozen en kansarmen, het wegzetten van grote bedragen naar de derde wereld. Deze beweging viert in Iggg haar vijftig jarig besuan, is vrijwel wereldwijd en springlevend. Aktie Strohalm dateert uit dezelfde tijd als de VAKgroep, heeft baanbrekend onderzoek gedaan naar vormen van solidaire economie. Zij zijn de grote promotor van het LETS-systeem in Nederland en inmiddels ook van het barteren tussen bedrijven. Daarnaast hebben ze op het gebied van de invoe- ring van de ecotax een voortrekkersrol gespeeld. De stichting Aarde in Utrecht, de Kleine Aarde in Boxtel, de 7waalf Ambachten in Boxtel mogen ook niet ongenoemd blijven als notoire volhouders in het zoeken naar rechtmatiger verhoudingen in economische zin, een praktijk op het gebied van kleinschalig en hoogwaardig milieubewust func- tioneren en experimenteren.
Voor het overige zijn er talloze instellingen die met behulp van het geld van wi5 er wat voor over heeft overal ter wereld iets aardigs, nutrigs, rechtzettend en helpend proberen bij te dragen aan het drama dat zich in de verdeling van welvaart en kansen wereldwijd voltrekt. Wij zijn van mening dat het allemaal begint bij het gezamenlijk functioneren in vanzelfsprekende verhoudingen waarin solidariteit, wederzijdse hulp, delen in wat je hebt, zorg voor de ander en je omgeving, samenwerking de boventoon voeren. Als burgers dat met elkaar niet kunnen waarom zou je dat dan verwachten van de samenleving als geheel.
Waar we inmiddels wel achter zijn is dat je weinig bereikt als je de voorwaarden niet creeert die dit mogelijk moeten maken. Initiatieven kunnen nog zo aardig samenwerken, ze zullen zich ieder afzonderlijk en als geheel moeten ontwikkelen om het te kunnen. Hoe beter de bedoelingen des te harder de noodzaak om te leren deze om te zetten in een doorleefde praktijk.
Daarom vinden wij het belangrijk dat er begeleiding wordt gegegeven en professionalisering in gang gezet wordt waar dat tot nu toe te weinig gebeurde. Waar geen traditie is zul je hem moeten laten ontstaan en je voortdurend moeten beraden wat je daarvoor nodig hebt, wat je daarin moet leren. En van alles wat in dit opzicht wordt bereikt kan pas dan echt worden genoten.

De toekomst
Vraag niet waartoe dat moet leiden. Het is een begin en het doel wordt wel duidelijk als de wande- ling eenmaal goed op gang is. Het zal zich onweerstaanbaar in alle kleine en grote dingen die gebeuren, aan wie meedoet, opdringen. We moeten nog te veel leren en begrijpen om in een oog- opslag te zien waartoe het allemaal leidt. Maar wat we doen moet goed gedaan worden. SamSam is samen, Commitment is geengageerd en daaruit vloeit vanzelfvoort waartoe het leidt. Geef mensen en hun initiatieven de mogelijkheden en de middelen, dan blijken uitkeringen overbodig, ldein- schalige dromen levensvatbaar en solidaire producten rendabel te kunnen worden. Er is de afgelopen vijfentwintig jaar al veel bereikt. Het solidair-economisch model onwikkelt en versterkt zich. Het ziet ernaar uit dat samenwerking en solidariteit waardevolle bouwstenen zullen zijn voor de zie eeuw. Reden genoeg om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. Een feest waar we allemaal voor uitgenodigd zijn.

Namens vereniging Solidair,
Paul Dijkstra
Utrecht, september 1999

terug index vakgroep volgende