terug index vakgroep volgende
Nationale en internationale ontwikkelingen en samenwerking

Samenwerken vormt de basis van het solidair-economisch model. Samenwerking op nationaal en internationaal niveau is er op de eerste plaats op gericht om dit model verder te ontwikkelen en uit te bouwen. Eerder in deze brochure zijn diverse samenwerkingsverbanden genoemd, zoals die met de lokale overheden en bedrijven, het samenwerkingsverband met Triodos Bank en het federatief samenwerkingsverband tussen de VAKgroep en de Nijmeegse zusterorganisatie Het Verband. Op nationaal niveau werkt vereniging Solidair mee, samen met een aantal organisaties als stichting Aarde, aan de oprichting van een nieuw netwerk: het Nederlandse Netwerk Sociale Economie. Het doel is mensen en organisaties te verenigen die bezig zijn met het opbouwen van een sociale econo- mie zodat ondersteuning en krachtenbundeling een landelijk karakter krijgen.
Ook voor de ontwikkeling van de solidaire economie is een dergelijk netwerk belangrijk omdat via het netwerk succesvolle ideeen verder verspreid kunnen worden. Zo is door het succes van bedrijfs- verzamelgebouwen voor kunst en cultuur, de interesse in dergelijke projecten toegenomen. Het netwerk is ook van belang voor het bewerkstelligen van landelijk verbreide ondersteuning en krachtenbundeling door het op grote schaal uitwisselen van ervaringen en deskundigheid. En door samen te overleggen en van elkaar te leren, wordt voorkomen dat iedere groep afzonderlijk opnieuw het wiel moet uitvinden. Ook leveren deze contacten met gelijkgestemden inzicht in de interactie van de samenleving, en geven ze inspiratie en hernieuwde kracht.
Ook werken we samen met het Fonds Democratische Bedrijven. Dit fonds is voortgekomen uit een beweging die zijn oorsprong vond in het begin van deze eeuw, om nieuwe democratische soorten bedrijven op te zetten. Door deze samenwerking hopen wij het beste van de nieuwe en oude bewe- gingen te combineren.

Belangrijk zijn ook de vele initiatieven die vanuit een andere invalshoek het huidig marktmechanis- me in een breder, economisch en maatschappelijk kader willen plaatsen. LETS (Local Exchange Trade System) is hiervan een goed voorbeeld. Eenvoudig gezegd is LETS een alternatieve vorm van geld. Het is een eigen ruilmiddel om goederen en diensten uit te wisselen. Dit ruilsysteem is alleen geldig tussen de leden, oftewel de deelnemers, van een lokale ruilkring. Het is een manier om zonder geld een economische kringloop te creeren en biedt met name nieuwe kan- sen voor mensen in de marge van onze samenleving. In de Angelsaksische landen draait dital meer dan vijftien jaar. In Nederhnd en Belgie zijn ze sinds rgg3 met succes door Aktie Strohalm geintro- duceerd. Verheugend is eveneens dat naast Triodos Bank ook andere banken geinteresseerd zijn in solidair-economische samenwerking. Zo werkt ASN Bank samen met Aktie Strohalm aan het Rentevrij Fonds. Dit fonds biedt klanten die geld inleggen zonder rente te sparen, de gelegenheid om later rentevrij geld te lenen.

Op internationaal niveau gaat vereniging Solidair verder op de weg die de VAKgroep de afgelopen vijfentwintig jaar heeft ingezet. De VAI Vereniging Solidair werkt, in navolging van de VAKgroep, in Duitsland en Groot-Brittannie samen met zusterorganisaties en solidair-economische netwerken. Ieder jaar komen deze organisaties sa- men. Op deze bijeenkomsten worden de mogelijkheden besproken en uitgewerkt om de drie stap- pen naar een solidaire economie op internationaal niveau te ontwikkelen.

terug index vakgroep volgende