terug index vakgroep volgende
 
Solidaire economie, dat werkt net even anders
 

Economie is slechts een onderdeel van de samenleving. Toch bepaalt ze voor een groot deel de
maatschappelijke verhoudingen. In het huidige marktmechanisme speelt geld een belangrijke rol
als middel maar meer nog als doel. Een goedlopende economie met geld als dael, zonder solidari-
teit, gaat moeilijk samen met een samenleving met een sociaal gezicht.

Wat is het alternatief?
Solidair-economische theorieen zijn ontwikkeld, en hieruit zijn initiatieven voortgekomen. Om aan
te geven om welke initiatieven het gaat, hoe solirlaire economie net even anders werkt en hoe ver-
eniging Solidair het begrip 'solidariteit' invult, volgt hier een korte uitleg.
Een groot aantal initiatieven dat onafhankelijk van de overheid bestaat en zichzelf een maatschap-
pelijk en/of milieubeschermend doel stelt, valt onder de noemer sociale economie.
Daarnaast wordt de term 'solidariteit' vaak uitgelegd als betrokkenheid bij het creeren van arbeids-
plaatsen. Zo moet je in Duitsland 'solidaire belasting' betalen om banen in voormalig Oost-Duits-
land te scheppen. En zo heet het ministerie van werkgelegenheid in Frankrijk Ministerie van Arbeid
en Solidariteit. Het begrip solidariteit krijgt een beperktere en minder vergaande invulling dan ver-
eniging Soiidair voorstaat.
De invulling die vereniging Solidairaan de term 'solidaire economie' geeft, wordt duidelijk door het
te vergelijken met 'sociale economie'. Het verschil met sociale economie is dar soiidaire economie
een fundamentele verandering nastreeft, Het houdt in dat niet aileen de doelen van sociale econo-
mie worden gesteund, maar dat die doelen ook ge'incorporeerd worden in de organisatie en haar
handelen.

Voor vereniging Solidair is solidaire economie nog meer, namelijk winst voor iedereen. Het is een
vorm van organiseren, met als doel het verruimen van keuzemogelijkheden van en voor iedereen.
Met solidariteit als inzet en uitgangspunt. Het totstandkomen van een solidar-economische struc-
tuur is een voorwaarde om een solidaire economie te ontwikkelen. Solidair netwerken biedt onvol-
doende structuur, een netwerk is te vrijblijvend om een gezamenlijke ontwikkeling in gang te zet-
ten. Door zich mer elkaar te organiseren in solidaire verbanden in een solidair-economische struc-
tuur, kunnen solidaire initiatieven eikaar en anderen gericht ondersteunen. Dit creeert ook de beno-
digde voorwaarden die de duur, groei en het welzijn van de afzonderlijke initiatieven garanderen.
Door mee te doen aan de solidaire economie, binnen dit kader te ondernemen en middelen af te
staan ten behoeve van anderen en het geheel, treedt er een zichzelf versterkend effect op. Zo kun-
nen solidaire initiatieven het solidair-economisch model uitbouwen en tot een solide alternatief
maken.
Solidaire initiatieven hebben hetzelfde uitgangspunt: wat kan en wil je met elkaar meer creeren dan
wat je enkel zelf nodig hebt. Met wat hieruit ontwikkeld wordt, aan ervanngen en middelen, kun je
elkaar en anderen ondersteunen en stimuleren. Zaken als wonen en werken worden zoveel moge-
lijk in eigen beheer gehouden. Aangesloten bedrijven en projecten dragen een gedeelre van hun
winst of omzet af om te investeren in de solidaire economie. Zo ontstaat er een proces waarbij soli-
dariteit en samenwerking via economische initiatieven uiteindelijk leiden tot een meer solidaire
samenleving.
Solidaire economie is winst voor iedereen, dat werkt net even anders.
 

terug index vakgroep volgende