terug index vakgroep volgende
 
Een tiental kenmerken van de solidaire praktijk

Voorbeelden van wat het zou kunnen zijn

In het algemeen zijn solidaire initiatieven niet-hierarchisch georganiseerd. Ze komen voort uit de
wens om de toekomst in eigen hand te nemen, zelf zeggenschap te hebben over doen en laten. Zij
richten zich op samenwerking en wederzijdse ondersteuning in plaats van het elkaar te becon-
curreren. Dat kan materieel door dat wat er meer is dan direct nodig, al dan niet tijdelijk tot
beschikking van anderen te stellen. Het kan ook door elkaar te adviseren, ervaringen uit te
wisselen of elkaar daadwerkelijk bij te staan in het overbrengen van kennis en vaardigheden.
Bij dit alles kunnen mogelijkheden gecreeerd worden voor kansarmen: in het bedrijf, het woon-
project of waar dan ook.
Van alles wat een solidair initiatief aan middelen bijeenbrengt zal het altijd een deel reserveren
om anderen te ondersteunen, gezamenlijke initiatieven te financieren, ontwikkelingen mogelijk
te maken van projecten die zelf nauwelijks geld genereren, maar wel als noodzakelijk worden
gezien.

Voorbeelden in solidair handelen zijn bijvoorbeeld te vinden in de volgende kenmerken:


*wederkerigheid;
*afdragen over inkomenJwinst ten behoeve van anderen;
*rentevrij lenen, lenen tegen inflatievergoeding;
*legaten bestemmen voor een of meerdere solidaire initiatieven;
* meerwaarde over bezit van onroerend goed inzetten als garantie voor andere projecten;
*gemeenschappelijk gebonden eigendom realiseren, vermogensopbouw in onroerend goerl
  creeren (niemand kan daar persoonlijk aanspraak op maken);
*wederzijds helpen bij bouw of andere projecten in en met welke discipline dan ook;
*zaken van gemeenschappelijk belang met elkaar in kaart brengen en je daarop organiseren;
*producten en diensten uitwisselen met gesloten beurs. Tussen bedrijven heet dat barteren, en
  in georganiseerd verband tussen particulieren heet dat LETS;
*nadruk leggen op de sociaal-ethische kwaliteit van je product;
*iedere betrokkene maximaal laten profiteren, participeren en mee beslissen in wat je doet;
*kansarmen opnemen in je wonen, in je bedrijf.

Bovenstaande kenmerken kunnen toegepast worden op de eigen leefomgeving maar evenzeer in
een groter verband. Ook organisaties binnen Europa of elders in de wereld kunnen meedoen en
meeprofiteren.
 

terug index vakgroep volgende