terug index vakgroep volgende
 
Stap 1: Bijdragen; het ana maria fonds
 

Bijdragen in de vorm van tijd, goederen of geld maken het mogelijk dat succesvolle bedrijfsvoering
dn hetverwezenlijken van een maatschappelijkdoel samen kunnen gaan. Bedrijven, instellingen en
particulieren die deze ondersteuningsfaciliteiten willen bieden, zijn onontbeerlijk.
Om solidaire projecten de nodige ondersteuning te kunnen bieden is het ana maria fonds opge-
richt. Het ana maria fonds is een stichting van algemeen maatschappelijk nut. Het heeft als doel het
ondersteunen van projecten met een maatschappelijk vernieuwend en cooperatief karakter. Naast
het zorgen voor financiele middelen, ondersteunt en bevordert de stichting ook onderzoek, advise-
ring, begeleiding, scholing en het ontwikkelen daarvan. Dit zijn de instrumenten die nodig zijn om
het samenwerkingsmodel als alternatief voor het concurrentieprincipe verder te brengen.
Deze middelen betrekt de stichting uit giften, donaties en legaten van bedrijven, instellingen en par-
ticulieren die solidariteit in de samenleving, dus ook op economisch gebied, ondersteunen.
De bijdragen komen ten goede aan:
 

* Directe ondersteuning. Solidaire initiatieven worden in staat gesteld de noodzakelijke aanvui-
ling op hun financien of capaciteiten te verwerven. Ditgebeurt door giften en leningen aan pro-
jecten te verstrekken en door ondersteuning te bieden op kwaliteiten die (nu) nog ontbreken,
maar die wel nodig zijn voor de continuiteit van dat initiatief.
* Instrumentarium. Het verfijnen van instrumenten om het solidaireconomisch model tot een
solide alternatiefte maken, zoals onderzoek, public relations, eigen media, scholingsmodellen,
diverse vormen van advisering en begeleiding.
* Buitengeslotenen. Zowel mensen die niet uit de voeten kunnen met het huidig marktmecha-
nisme, als uitgeslotenen wordt- door ook hen directe steun aan te bieden - een perspectief ge-
boden om op eigen voorwaarden en binnen eigen mogeiijkheden te functioneren.
 
WIE IS ANA MARIA?

Het fonds is vernoemd naar 'Ana Maria', een guerrillacommandante
uit El Salvador die symbool staat voor het verenigen van twee tegen-
gestelde krachten. Naast de directe strijd voor een rechtvaardig inge-
richte maatschappij en het helder houden van haar opvattingen sloot
ze een verbond met reguliere maatschappelijke krachten niet uit als
oplossing. Tijdens de burgeroorlog, in 1983, werd zij vermoord door een
radicale vleugel van haar eigen achterban die het daarmee niet eens
was. Door haar naam aan het fonds te geven blijft de herinnering aan
haar levend, als symbool van het streven naar samenwerking die
leidt tot solidariteit onder alle geledingen van de samenleving.


 

Omdat van een solidaire economie wat uitgaat

Met het realiseren van bovenstaande doelen wordt een maatschappelijke waarde gecreeerd in de
vorm van een pluriforme solidariteit. Door her ondersteunen van deze initiatieven dragen bedrijven,
instellingen en particulieren eraan bij dat solidaire initiatieven naast het halen van hun maatschap-
pelijke doelen ook net die extra steun krijgen om renderend te kunnen worden. Op deze manier
draagt eenieder bij aan het realiseren van een op samenwerking gestoeld samenlevingsmodel. De
bijdrage betaalt zichzelf terug in de aldus ontstane maatschappelijke kwaliteit.
 
 

Het ana maria fonds werkt aan wederkerigheid

Om voor ondersteuning in aanmerking te komen, zullen projecten moeten aangeven op welke
manier ze zelf ook weer vorm en inhoud wilien geven aan de uitgangspunten van de solidaire eco-
nomie. Vanuit dit principe van wederkerigheid wint het solidaireconomisch model aan overtuiging
en kracht.
 

Zelfredzaamheid en continuiteit

Het ana maria fonds streeft naar continu'iteit en zekerheid. Wanneer een project voor ondersteuning
in aanmerking wil komen, moet het niet alleen aan inhoudelijke maar ook aan praktische toet-
singscriteria voldoen. Behalve dat het project een maatschappelijk draagvlak moet hebben, dient
het ook te beschikken over voldoende professionaliteit en capacireit om te kunnen slagen. Wanneer
het een project aan een of meer van deze criteria ontbreekt, bekijkt het ana maria Fonds op welke
onderdelen ondersteuning nodig is om in de leemte te voorzien.
 

Manieren van bijdragen

Er zijn verschillende mogelijkheden om bij te dragen aan het ana maria fonds en het fonds te hd-
pen haar werk goed te doen. Bedrijven, instellingen en particulieren kunnen dat in het algemeen o~
twee manieren doen:
1.Via donaties en legaten:
- voor het werk van het ana maria fonds in zijn totaliteit;
- voor afzonderlijke projecten, de zogenaamde 'Love Money' projecten.
2. Structureel, via het Fonds Toegevoegde Waarde

Donaties en Iegaten
Het ter beschikking stellen van tijd en goederen voor bepaalde initiatieven is zeker zo gewenst alS
het doneren van geld. Het spreekt voor zich dat donaties en legaten van welke grootte dan ook, wel-
kom zijn.
Naast de mogelijkheid om te doneren voor het werk van het ana maria Fonds in zijn totaliteit, is cr
de mogelijkheid om de bijdrage te bestemmen voor een bepaald project van de 'Love Money' cam-
pagne.
De 'Love Money' projecten hebben in principe een beperkte looptijd. Ieder jaar wordt er een nieuwr
lijst van speerpuntprojecten opgesteld waarvan het ana maria fonds vindt dat ze voor een bepaalds
periode die extra aandacht en steun nodig hebben.

Een structurele bijdrage, het Fonds Toegevoegde Waarde
Het Fonds Toegevoegde Waarde is een onderdeel van het ana maria fonds. Dit fonds is ingesteld in
samenwerking met Triodos Bank. Bedrijven, organisaties en particulieren worden uitgenodigd om
met 1% van hun winst na belasting dan wel zuivere inkomen bij te dragen aan het werk van het anr
mar1a fonds.
Alles wat het ana maria Fonds in het kader van het Fonds Toegevoegde Waarde uitgeeft, legt het ter
beoordeling voor aan Triodos Bank. De bestedingen uit het fonds komen met name ten goede aan
directe ondersteuning van initiatieven en het verfijnen van het insrrumentarium.
Het ana mar1a fonds geeft in haar jaarverslag een afzonderlijk overzicht van zowel de binnengeko-
men bijdragen aan het Fonds Toegevoegde Waarde als de bestedingen die eruit zijn gedaan.
Overheden, bedrijven, organisaties en particulieren kunnen in dit fonds ook bijdragen door borg-
stellingen of door het afgeven van garanties als zekerheid voor financieringen van woon- en ande-
re solidaire projecten. Triodos Bank biedt aan om deze borgstellingen en garanties te vermenigvul-
digen met twee tot zes keer de waarde ervan. Bij deze 'multiplier' wordt per situatie bekeken in
welke orde van grootte ze kan worden toegepast.
De bedrijven die bijdragen aan het Fonds Toegevoegde Waarde worden jaarlijks opgenomen in een
publicatie die het grotere publiek laat zien wat er dat jaar op het gebied van de solidaire economie
is bereikt.
 

Fiscale aftrekbaarheid

Aangezien het ana marIa fonds een stichting van algemeen maatschappelijk nut is, zijn giften van
particulieren hieraan, binnen bepaalde grenzen, fiscaal aftrekbaar. Voor bedrijven is er de moge-
lijkheid om hun bijdrage als kosten te beschouwen. Het fonds heefc daar meer informatie over.
 

Het ana maria fonds en de lokale overheden

Op de brede samenwerking van het ana marIa fonds en de lokale overheden wordtelders in de bro-
chure, in het hoofdstuk 'Samenwerking mer lokale overheden en bedrijven' ingegaan.
 
 

terug index vakgroep volgende