terug index vakgroep volgende
Samenwerking met lokale overheden en bedrijven

Vereniging Solidair w erkt samen met lokate overheden
Veel projecten, ondernemingen en initiatieven die vanuit de Vereniging Solidair worden gesteund, kunnen rekenen op de interesse en belangstelling van de plaatselijke overheden. Het voor een pro- ject benodigde begeleidingstraject of ondersteuning in welke zin dan ook, zal vaak door de betrok- ken overheid gesubsidieerd worden. Echter, niet altijd is de gemeente in de positie om deze directe ondersteuning te bieden. In het over- leg tussen lokale overheid, doelgroep, Triodos bank en vereniging Solidair kan dan besloten wor- den een functionele indeling van de benodigde elementen van steun te maken. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan garanties en zekerheidsstellingen door overheid en (Triodos) bank, en institutio- nele ondersteuning en training vanuit de vereniging Solidair.

Solidaire plaforms
Bovenstaande samenwerking kan verder uit- gebreid worden met een inbreng van (lokale) bedrijven, instellingen en particulieren die dit specifieke project een warm hart toedragen. Deze bedrijven en instellingen denken en werken op een eigen wijze mee met de ontwikkeling van het initiatief. In dit soort gevallen wordt door het project een solidair platform opgericht. Dit platform ondersteunt het project op alle benodigde vlakken bij het ontwerp en de start tot en met de eerste jaren van bedrijfsvoering dan wel exploitatie. Solidaire platforms bestaan voor periodes van ongeveer vijf jaar.

Solidaire centra
Daar de behoefte aan ondersteuning van een specifiek initiatief van tijdelijke aard is, is het mogelijk de energie van dit platform te verleggen naar verdere, vergelijkbare bedrijvigheid binnen de regio. Het platform zoekt hiertoe aanslui- ting bij welzijns- en verder ter zake dienstige instanties, en creeert zo een vast 'loket' waar andere solidaire bedrijvigheid aan kan kloppen voor het verder uitbouwen en ontwikkelen van hun initia- tieven. Vanuit de Vereniging Solidair kan deze combinatie van instellingen, bedrijvigheid en onder- nemingen geclustert en tot solidaire centra gevormd worden. Op deze wijze kan structureel verder gebouwd worden aan het verder ontwikkelen van een solidair model op lokaal niveau.

terug index vakgroep volgende