terug index vakgroep volgende
Een nieuw perspectief
 

Economie is afkomstig van het Griekse woord oikonomia. Dat betekent (staat)huishoudkunde.Het is geen op zichzeif staand, besloten fenomeen. Het is een dynamisch, maatschappelijk proces waarbij verschillende groepen betrokken zijn en waarin tegenstrijdige belangen verzoend moeten worden. Vanzelfsprekendheden zijn voortdurend in beweging en aan discussie onderhevig. Zo zetten tegenwoordig steeds meer groepen vraagtekens bij de visie dat ondernemingen maar een doel moeten na-streven, namelijk het maximaliseren van de winst. Dit zien we terug in het opkomen van bedrijven waar (een aspect van) sociale, ecologische en ethische normen tot de kern van de bedrijfsvoering behoren; 'Fair Trade', de Body Shop en Ben & Jerry's ijs zijn bekende voorbeelden. Een behoorlijk inkomen voor producerende partners in het Zuiden, het afzweren van dierproeven bij de productie van cosmetica en het mogelijk maken van het herin- treden van gemarginaliseerde groepen in de samenleving vormen de respectievelijke pijlers van deze bedrijven. Dit anders denken waar sociale, ecologische en ethische normen een belangrijke rol spelen, komt bij steeds meer bedrijven voor. Het is een stap vooruit en helpt mee aan het creeren van een breed draagvlak voor de soiidaire economie. Maar zoals eerder al gezegd gaat solidaire economie verder, zij wil deze aanzet van bedrijven uitbouwen tot een totaalvisie.

Solidaire economie is de bouwsteen voor een rechtvaardiger maatschappij. Ze werkt aan een samen- leving waarin economie in dienst staat van welzijn voor iedereen. In feite staat het voor een nieuwe, meer solidaire economische orde waarin het samenwerken de boventoon voert over het concurrentieprincipe. Om deze economie waar te maken en duurzaamheid te garanderen, is het neerzetten van het solidair-economisch model binnen de huidige samenleving mede voorwaarde. Wij onderscheiden drie stappen/niveaus:

                Stap 1: Bijdragen, het ana maria fonds steunt projecten.
                Stap 2: Deelnemen, samenwerkende projecten in het solidair-economisch model.
                Stap 3: Bouwen, het verfijnen van de instrumenten die nodig zijn voor het succesvol neerzetten
                                      van het solidair-economisch model.

Hoewel de niveaus onderling van aard verschillen, zijn ze voor de levensvatbaarheid van het solidair-economisch model alle drie tegelijk nodig. Ze zijn complementair en versterken elkaar. Elke stap komt nog uitvoerig aan de orde. Zo ook de herkomst van het idee en hoe het te realiseren. We nodigen bedrijven, instellingen, overheden en particulieren uit om een actieve bijdrage te leveren aan de solidaire economie door mee te werken aan een van de drie stappen. Elke stap is een 'instap'punt. Zo zijn er verschillende mogelijkheden, naar ieders vermogen en voorkeur, om op een van deze drie niveaus in te stappen. Samenwerking staat voorop, met alle geledingen uit de samenleving en op verschillende niveaus. Het is zodoende bouwen aan een samenleving met perspectief voor iedereen. Het structureel ver- groten van de kansen, daar krijg je iets blijvends voor terug.  

terug index vakgroep volgende