terug index vakgroep volgende
Stap 3: Federatie van Bouwers, het verfijnen van instrumenten

Het bouwen aan het solidair-economisch model, het verfijnen van de instrumenten

Bij initiatieven die het solidair-economisch model in praktijk willen brengen, overheersen de idealen nogal eens de werkelij- ke mogelijkheden. Begeleiding en andere instrumenten, zoals onderzoek, public relations en eigen media, zijn dan nodig om idealen en de praktische uitvoerbaarheid met elkaar in overeen- stemming te brengen. Uiteindelijk leidt dit tot een succesvolle bedrijfsvoering vanuit een solidair-economische opvatting. Dat werkt inspirerend en geeft voldoening, en zo hoort het ook. Idealen en opvattingen omvormen tot werkbare instrumenten, tot niet zozeer gedachte maar geleefde kenmerken van je han- delen. Daar gaat het om bij de bedrijven die deelnemen aan de Federatie van Bouwers.
Dat te ontwikkelen is niet zo eenvoudig. Maar als de eerste stap gezet is behoort de volgende tot de mogelijkheden. Waar binnen de samenleving het personeel van vele bedrijven zich suf traint om zo goed mogelijk de doeleinden van hun bedrijf te kunnen dienen, denken meer bevlogen lieden dat ze kunnen volstaan met het hebben van interessante ideeen over een berere samenleving.
Juist dan is er heel wat scholing, gericht geexperimenteer, gericht onderzoek, gecontroleerd oefenen nodig om je hande- len te laten sporen met wat je wilt en dat ook te ervaren. In dit opzicht is er nog een hele weg te gaan op het terrein waar het solidair-economisch model voor staat. Er is weinig ervaring, weinig traditie en door de harde praktijk van hoe het doorsnee gaat ook weinig geloof.

Toch is er in grote delen van voornamelijk de derde wereld een vanzelfsprekende praktijk als het gaat om solidair handelen. Zodra daar de structuren iecs ingewikkelder worden, de schaal zich aan- past aan de rest van de wereld dan is dat solidaire handelen veelal ver zoek en voorgoed verdwenen. Waar het om gaat is dat solidaire handelen even vanzelfsprekend te laten zijn in een ontwikkelde samenleving. Meestal moeten we de grondtoon van solidair handelen nog zoeken, laat staan dat we dat kunnen zingen en spelen in alles wat we doen. Sommigen lukt dat en daar kunnen we veel van leren. Ook heel wat vormingsmodellen zijn uitgewerkt die helpen bij het betreden van het solidaire pad. Maar ook financierinpmodellen, modellen van werkstructuren en overleg verwijzen impliciet naar vormen van solidair handelen. Dat verder te ontwikkelen en in de wereld zetten is het doel van solidaire bedrijven en initiaueven. Daar is veel wederzijdse hulp bij nodig en veel hulp van buiten dat daaraan bij wil dragen.

De Federatie van Bouwers

In eerste instantie een vereniging van bedrijven en initiatieven voor wie onderdelen van het solidai- re model en de ontwikkeling daarvan op hun werkterrein wezenlijk is binnen hun bedrijfsvoering. Dat kan net zo goed een bouwbedrijf zijn als een adviesbureau of scholingsinstituut, een onder- zoekscentrum, een landbouwbedrijf, een winkel in duurzame goederen. De Federatie van Bouwers staat ook open voor bedrijven, woonverenigingen/stichringen, andere initiatieven die zich verdergaand verbinden op grond van de manier waarop ze hun eigendom, (exploitatie) winst, inkomen en opgebouwd (stil) vermogen inzetten. Voor het overige is in principe voor de leden van de Federatie hetzelfde van toepassing als wat bij Commitment staat vermeld. Evenals vereniging Commitment functioneert de Federatie van Bouwers als een bedrijfsbelangen- vereniging. Als stille vennoot brengt ze een deel van haar middelen in bij Respons CV.

Bedrijven in de Federatie van Bouwers: afspraken m contributie
Bedrijven betalen per medewerker een basiscontributie. Daarnaast betalen ze per medewerker een variabele contributie: een afdracht van g tot io procent over het besteedbaar en opgenomen inkomen. Het percentage neemt toe naarmate het inkomen toeneem t.
Bij het verlaten van de Federatie wordt een regeling getroffen, waarbij eenderde van opgebouwde reserves, stil vermogen en andere berekenbare elementen die de waarde van het bedrijf bepalen ais schuld aan de Federatie wordt geschreven. Daarvoor wordt een betalingsregeling getrofFen.

Stichting AMF-Administraties

is beherend vennoot van Respons CV. De stichting AMF-Administraties verricht alle handelingen die namens Respons worden verricht. De stichting functioneert onafhankelijk van alle andere orga- nisaties en het bestuur vult zichzelf aan. De stichting doet de ledenadministratie, de boekhouding en de financif.le administratie voor alle aan de structuur deelnemende organisaties in zoverre ze dat wensen uit te besteden. De betrokken besturen kunnen zich dan optimaal bezighouden met beleid en wat er verder ter bestuurstafel komt. De stichting AMF-Administraties is lid van de vereniging Solidair en van de Federatie van Bouwers.

Vereniging Dissident

is een vereniging van iedereen die op persoonlijke titel mee wil werken aan visieontwikkeling en die persoonlijke ondersteuning wil geven aan nieuwe ontwikkelingen in de sfeer van de solidaire eco- nomie. Het lidmaatschap is alleen verkrijgbaar voor wie al elders binnen de structuur is georgani- seerd, maar die meer wil dan in dat kader mogelijk is. Vereniging Dissident is lid van de Federatie van Bouwers.

terug index vakgroep volgende